Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE‌ ‌

Yhdistetty rekisteriseloste (Tietosuoja-asetus 2016/679, kansallinen tietosuojalaki)

 1. Rekisterinpitäjä

GHJ Rakennus Oy

Y-tunnus: 3249750-9

Puh. +358 46 655 0420

Sähköposti: info@ghj.fi

Osoite: Itäkatu 1-5, 4 krs, 00930 Helsinki

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jesse S
Jesse@ghj.fi

Puh. +358 46 655 0420

Osoite: Itäkatu 1-5, 4 krs, 00930 Helsinki

 1. Rekisterinnimi

Henkilötietorekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen GHJ RAKENNUS OY

GHJ RAKENNUS OY ja työnhakijan välisen työ ja/tai asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Henkilötietorekisteriin kerätään rekrytointivaiheessa vain

sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa

GHJ Rakennus Oy:n tai GHJ Rakennus Oy:n asiakkaalla tarjolla olevaan työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen, yrityksen oikeutettuun etuun tai lainsäädännölliseen perusteeseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteriin kerätään rekisteröidyn, eli työnhakijan perustietoja: etu- ja sukunimi, syntymäaika,

osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, EU-kansalaisuus/ muu kansalaisuus,

työlupa, työluvan voimassaoloaika, mahdollinen työluvan tuntirajoite, valokuva, koulutus- ja

työkokemustiedot: koulutus, kielitaito, työkokemus, mahdollinen erityisosaaminen, ajokortti, auton

käyttömahdollisuus, mahdolliset suosittelijat. Lisäksi kerätään työnhakijan toiveet, kuten toimiala, sijainti,

työtehtävä, työaika- ja käytettävyystiedot (esim. Kokoaikainen/ osa-aikainen, päivätyö), palkkatoive.

Henkilötietorekisteriin kerätään myös työsuhteen ja palkanmaksun kannalta oleellisia tietoja, kuten

työntekijän henkilötunnus, tilinumero, veronumero, pankkitiedot ja lähiomainen.

Lisäksi mahdolliset työn aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot, rekisterinpitäjän asiakkaana olevan

työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja

faksinumerot) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen

asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakastapaamiset sekä osapuolten välinen muu

yhteydenpito ja puheluiden sekä tapaamisten mahdolliset tallenteet sekä palveluun liittyvät tiedot, kuten

työnhakijan esittely asiakasyritykselle. 

Rekisteriin tallennettuja tietoja voi muuttaa GHJ Rakennus Oy:n toimihenkilöt ainoastaan rekisteröidyn niin pyytäessä.

GHJ Rakennus Oy:n toimihenkilöillä on salasanoin suojattu rekisterin käyttöoikeus. Rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään muuttaakseen tietojaan rekisterissä. Rekisteriin tehdyistä muutoksista tallentuu aina tieto, milloin ja kenen toimesta muutos on tallennettu.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tiedot rekisteröityjen suostumuksella, yrityksen oikeutettuun etuun tai

lainsäädännölliseen perusteeseen vedoten. Työnhakijan rekisteritiedot kerätään työnhakijan toimittamasta

työpaikkahakemuksesta (vapaamuotoisesta tai GHJ Rakennus Oy:n laatimasta hakemuslomakkeesta), koulu-, työ- ja/ tai

muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa ja/ tai työ- tai asiakassuhteen aikana

antamista tiedoista. Rekisteriin tallentuu myös GHJ Rakennus Oy:n asiakkailta mahdollisesti saama palaute.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia henkilötietoja luovutetaan vain rekisteröidyn, eli työnhakijan/ työntekijän kannalta

potentiaalisille GHJ Rakennus Oy:n asiakkaille työnhakijan/ työntekijän myöntämällä luvalla. Rekisterin ylläpito- ja

huoltotehtävissä toimivalla toimihenkilöllä tai GHJ Rakennus Oy:n valtuuttamalla henkilöllä on pääsy

henkilötietorekisterin henkilötietoihin siinä määrin kuin se ylläpito- ja huoltotehtävien kannalta on

tarpeellista. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön

sallimalla ja velvoittamalla tavalla ja myös viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä

tietoja.

Henkilötietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

 1. Tietojen luovutus EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 2. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Säilytystiloihin on pääsy ainoastaan VPS:n

toimihenkilöillä, joiden on työtehtäviensä puolesta tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

 1. ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK-pohjainen rekisteri toimii verkkoympäristössä, joka on ainoastaan GHJ Rakennus Oy:n toimihenkilöiden

käytettävissä. ATK:lle tallennetut henkilötiedot ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisin teknisin

keinoin suojattu. ATK-rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat

palomuurein ja SSL- yhteydellä suojattu. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on

pääsy vain ennalta määritetyillä henkilöillä. GHJ Rakennus Oy:n toimihenkilöiden käyttämät ja salasanoin suojatut tietokoneet sijaitsevat lukituissa tiloissa. GHJ Rakennus Oy vastaa siitä, että työnhakijoiden henkilötietoja ei pidetä asiattomien henkilöiden saatavilla.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta osapuolilta GHJ Rakennus Oy vaatii riittävää tietosuojausta

ja sitoumusta olla käyttämättä henkilötietoja.

 1. Tarkastusoikeus

Tiedot poistuvat henkilötietorekisteristä 12 kuukauden kuluttua viimeisimmästä muokkauspäivästä lukien,

mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole lakisääteistä perustetta. Rekisteröidyllä tietosuoja-asetuksen ja

kansallinen tietosuojalain mukaisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin 

on tallennettu. GHJ Rakennus Oy antaa tiedot rekisteröidylle ymmärrettävässä muodossa joko kirjallisesti tai suullisesti. Pyyntö tulee esittää suoraan rekisterinpitäjään kirjallisesti allekirjoitettuna tai esitettävä pyyntö suullisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, mikäli asianomaisen edellisestä tarkastuskerrasta on kulunut aikaa

enemmän kuin yksi (1) vuosi.

Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle tai antaa tilaisuuden tutustua hänen tietoihinsa

ilman aiheetonta viivytystä.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisterissä oleva tieto on virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton, on rekisteröidyllä

oikeus pyytää häntä koskevan tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö tulee tehdä suoraan GHJ Rakennus Oy:lle.

GHJ Rakennus Oy

Y-tunnus: 3249750-9

Puh. +358 46 655 0420

Sähköposti: info@ghj.fi

Osoite: Itäkatu 1-5, 4 krs, 00930 Helsinki

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jesse S
Jesse@ghj.fi

Puh. +358 46 655 0420

Osoite: Itäkatu 1-5, 4 krs, 00930 Helsinki

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä

tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan siellä usein vierailevat kävijät.

Eväste helpottaa kävijöiden rekisteröitymistä sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen sivuilla

kävijöistä. Evästeistä laaditun yhdistelmätiedon perusteella pyrimme parantamaan palveluamme. Evästeet

eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita, tiedostoja tai henkilötietoja.